Vedtægter

Vedtægter for Tommerup Forsamlingshus
1. Navn og Hjemsted:
Tommerup Forsamlingshus
Kirkebjerg 6
5690 Tommerup
2. Formål:
Samlingssted for egnens befolkning, enten ved udlejning eller ved arrangementer afholdt af huset.
3. Medlemmer:
Enhver myndig person kan optages som medlem.
Medlemskabet er personligt med navn.
Fornyelse af medlemskab kan ske ved anmodning på Mobilepay, e-mail eller brev.
4. Ansvarsforhold:
For foreningens forpligtelse hæfter alene dens aktiver, hverken bestyrelse eller medlemmer hæfter personligt.
5. Udtræden:
Udmeldelse skal ske skriftligt. Bestyrelsen kan slette et medlem af medlemslisten, såfremt vedkommende modarbejder foreningens vedtægter eller ved manglende betaling af medlemskontingent.
6. Generalforsamlingen:
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal.
Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel elektronisk eller pr. brev til medlemmerne.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden senest 7 dage før.
Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst indeholde:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
5. Orientering om bestyrelsens budget.
6. Forslag til pris for medlemskab.
7. Indkomne forslag.
8. Valg til bestyrelse.
A. På valg i ulige år er 3 bestyrelsesmedlemmer og 4 i lige år, alle vælges for en 2-årig periode.
B. Der vælges en 1. og en 2. suppleant. Disse vælges for 1 år.
C. Revisor vælges for 1 år.
D. Valg af revisor suppleant.
9. Eventuelt: Her kan intet besluttes.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal fremmødte. Personvalg bør ske ved skriftlig afstemning, såfremt medlemmerne ønsker det. Ved stemmelighed kan det afgøres ved lodtrækning.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen kræver det, eller hvis 20 medlemmer ønsker det og fremsætter dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er tilgået bestyrelsen.
Indkaldelse finder sted som til den ordinære generalforsamling.
7. Bestyrelsen:
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for 2 år af gangen, henholdsvis 3 medlemmer i ulige år og 4 i lige år.Der vælges 2 suppleanter for et år af gangen.
Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, kasserer og evt. andre poster.
Formanden repræsenterer foreningen, og evt. søgsmål mod foreningen skal rettes til formanden.
Ved lån over 100.000 kr. skal der en generalforsamlingsbeslutning til.
Bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent samt udlejningspriser.
Bestyrelsen kan hyre konsulenter, hvis der skulle blive behov.
8. Regnskab:
Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.
9. Vedtægtsændringer:
Foreningens vedtægter gennemgås jævnligt og tages op på generalforsamlingen, når der er behov for ændringer.
10. Opløsning:
Foreningen kan opløses, når dette besluttes af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, når mindst tre fjerdedele af de fremmødte medlemmer stemmer for.
Såfremt opløsningen vedtages, skal der nedsættes et likviditetsudvalg på 3 personer til at afvikle foreningen.
Fremkommer der herved et overskud, skal det anvendes til velgørende formål i lokalområdet.
Vedtaget på generalforsamlingen, den 8. marts 2017.