Vedtægter

Vedtægter for Tommerup Forsamlingshus
1. Navn og hjemsted:
Tommerup Forsamlingshus Kirkebjerg 6 5690 Tommerup.
2. Formål:
Samlingssted for egnens befolkning, enten ved udlejning eller ved arrangementer afholdt af huset.
3. Medlemmer:
Enhver myndig person kan optages som medlem.
Medlemskabet er personligt med navn.
4. Ansvarsforhold:
For foreningens forpligtelser hæfter alene dens aktiver, hverken bestyrelsen eller medlemmerne
hæfter personligt.
5. Udtræden:
Udmeldelse skal ske skriftligt. Bestyrelsen kan slette et medlem af medlemslisten, såfremt
vedkommende modarbejder foreningens vedtægter eller ved manglende betaling af
medlemskontingent.
6. Generalforsamlingen:
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år
i første kvartal. Indkaldelse sker med mindst 14 dags varsel pr brev til medlemmerne. Forslag fra
medlemmer til behandling indgives skriftligt til for-mand senest 7 dage før. Dagsorden for ordinær
generalforsamling skal mindst indeholde følgende.
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Formands beretning
4) Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
5) Orientering om bestyrelsens budget.
6) Forslag til pris for medlemskab.
7) Indkomne forslag
? Valg af:
a) bestyrelsesmedlemmer for 2 år, i ulige år 3, i lige år 4.
b) 1 første- og 1 anden bestyrelsessuppleant for 1 år
c) 2 revisor for 1 år,
d) Valg af revisorsuppleant
9) Eventuelt, hvorunder intet kan besluttes.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal fremmødte. Personvalg bør ske
skriftligt. Ved stemmelighed kan det afgøres ved lodtrækning. Ekstraordinær generalforsamling kan
afholdes, når bestyrelsen kræver det, eller hvis 20 medlemmer ønsker det og fremsætter dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, anmodningen er tilgået
bestyrelsen. Indkaldelse finder sted, som for den ordinære generalforsamling
7. Bestyrelsen:
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, henholdsvis 3 medlemmer i
ulige år og 4 medlemmer i lige år. Der vælges to suppleant for et år. Bestyrelsen vælger selv
formand, næstformand, kasserer og evt. andre poster. Formanden repræsenterer foreningen og evt.
søgsmål mod foreningen skal rettes til formanden. Ved lån over 100.000 kr. skal der en
generalforsamlingsbeslutning til. Bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent samt udlejnings priser.
Bestyrelsen kan hyre konsulenter, hvis der skulle blive behov.
8. Regnskab:
Regnskabsåret løber fra.1.januar -31.december.
10. Vedtægtsændring:
Foreningens vedtægter gennemgået jævnligt, og tages op på generalforsamlingen, når der er behov
for ændringer.
11. Opløsning:
Foreningen kan opløses, når dette besluttes af to på hinanden følgende generalforsamlinger, med
mindst tre fjerdedele af de fremmødte medlemmers stemmer for. Såfremt opløsningen vedtages, skal
der nedsættes et likvidationsudvalg på tre personer til at afvikle foreningen.
Fremkommer der herved et overskud, skal det anvendes til velgørende formål i lokalområdet.
Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 8. marts 2016